Ph??ng Chm Mi Tr??ng


Chng ti - nhm chuyn gia trn t?t c? cc l?nh v?c s?n xu?t, bn hng, b?o tr, cng ngh? lin quan ??n ki?m sot ch?t l?ng. Thng qua ho?t ??ng kinh doanh, chng ti c?ng hi?n h?t mnh cho hi?n t?i v t??ng lai c?a hnh tinh, v s? th?nh v??ng kinh t?, pht tri?n k? thu?t trn quy m ton c?u, v s? b?o t?n thin nhin t??i ??p c?a tri ??t.
?? hi?n th?c ph??ng chm trn, chng ti tri?n khai cc hnh ??ng c? th? nh? sau:
  1. Lun tm ni?m v khng ng?ng n? l?c ?? t?o ra cc d?ch v?, s?n ph?m v?i m?t qui trnh s?n xu?t gi?m thi?u ch?t th?i.
  2. B?ng cch s? d?ng hi?u qu? ngu?n n?ng l??ng v ti nguyn, chng ti lun c? g?ng ?? gi?m thi?u cc tc ??ng ??n mi tr??ng.
  3. Lun tun th? cc quy ??nh php lu?t lin quan ??n mi tr??ng v cc h?ng m?c yu c?u khc v? mi tr??ng m cng ty chng ti ? cam k?t.
  4. Cng v?i vi?c khng ng?ng c?i thi?n h? th?ng qu?n l mi tr??ng v nng cao th?c, hnh ??ng c?a ton nhn vin trong cng ty v khch hng c?a mnh, chng ti cn lun t?o ?i?u ki?n ?? m?i ng??i hi?u r v? ph??ng chm ny.
  5. Tch c?c tri?n khai ph??ng chm ny ??n v?i m?i ng??i (l?n trong v ngoi cng ty) b?ng nh?ng ph??ng th?c ph h?p nh?t.
Environmental Policy images.
(c) SHOWA VALVE CO.,LTD.