Progressive products and technology dedicated to people.

SHOWA VALVE CO., LTD, ???c thnh l?p vo n?m 1963, l m?t trong nh?ng cng x??ng hng ??u trong l?nh v?c s?n xu?t van. S?n ph?m chnh c?a chng ti g?m c : van h?p kim gang xm, gang d?o, van thp ?c, van thp rn, van thp khng g?, van ??ng thau v ??ng thanh v..v..

Chng ti - nhm chuyn gia trn t?t c? cc l?nh v?c s?n xu?t, bn hng, b?o tr, cng ngh? lin quan ??n ki?m sot ch?t l?ng. Thng qua ho?t ??ng kinh doanh, chng ti c?ng hi?n h?t mnh cho hi?n t?i v t??ng lai c?a hnh tinh, v s? th?nh v??ng kinh t?, pht tri?n k? thu?t trn quy m ton c?u, v s? b?o t?n thin nhin t??i ??p c?a tri ??t.

showa valve products images.

Đăng Ký Thông Tin.


Xin chào. Bạn có muốn đăng nhập? Hoặc bạn muốn tạo một tài khoản? Khách hàng mới? Xin mời bắt đầu ở đây.
(c) SHOWA VALVE CO.,LTD.