Lịch Sử Công Ty


Thng 9 n?m 1963 Showa vavle ???c sng l?p b?i c? gim ??c Nakagawa Kenichi t?i Seribashi Hikone
Thng 6 n?m 1968 Cng ty ???c t? h?p l?i thnh cng ty c? ph?n. V?i t?ng s? v?n l 5,000,000 yn.
Thng 2 n?m 1979 Chuy?n v?n phng chnh v nh my sang ch? m?i - ???c xy ? khu Koizumi. ??a vo s?n xu?t cc lo?i van t? ??ng, van ??c th v van c kch th??c l?n.
Thng 7 n?m 1979 Nh?n ???c ch?ng ch? nh my c kh? n?ng ki?m duy?t (cc lo?i van) t? hi?p h?i n??c my Nh?t B?n.
Thng 2 n?m 1980 Nh?n ???c ch?ng ch? JIS - chu?n qui cch cng nghi?p Nh?t B?n.
Thng 9 n?m 1982 Nh?n ???c ch?ng ch? Spec 6D dng cho ?ng d?n, do API (hi?p h?i d?u kh M?) cung c?p
Thng 12 n?m 1985 M? v?n phng ? Hong Kong, ?nh d?u b??c ??u qu?c t? ha s? nghi?p. Thnh l?p cng ty th??ng m?i Wellmate limited.
Thng 10 n?m 1990 Xy d?ng cng ty lin doanh Dalian Showa Vavle Co.,Ltd t?i thnh ph? ??i Lin, Trung Qu?c. B?t ??u ho?t ??ng s?n xu?t van ? ??a ph??ng.
Thng 3 n?m 1991 M? v?n phng ? Tokyo.
Thng 7 n?m 1992 Ti c?u trc, hi?n ??i ha v?n phng v t?ng c??ng my mc, trang thi?t b? s?n xu?t.
Thng 8 n?m 1994 Nh?n ch?ng ch? ISO9001(chu?n ch?t l??ng qu?c t?) do Bureau Veritas Japan c?p.
Thng 11 n?m 1997 Xy d?ng Dalian New Showa Vavle Co.,Ltd ? thnh ph? ??i Lin, nh?m t?ng c??ng v ?n ??nh n?ng l?c s?n xu?t ? Trung Qu?c.
Thng 11 n?m 1998 ?? c th? ?p ?ng nhanh h?n cc nhu c?u c?a khch hng, cng ty xy thm m?t khu chuyn v?n chuy?n hng ha ? nh my Hikone.
Thng 3 n?m 2002 Nh?m t?ng c??ng s? l??ng v ch?ng lo?i van s?n xu?t ? Trung Qu?c, cng ty t?ng thm v?n ??u t? cho Dalian New Showa.Co.,Ltd, xy d?ng thm m?t x??ng s?n xu?t m?i.
Thng 4 n?m 2006 K k?t ??i l ??c quy?n cho th? tr??ng Nh?t B?n, gi?y php ?y quy?n s?n xu?t m?t s? s?n ph?m v?i DeZURIK Inc (Hoa K?).
Thng 7 n?m 2006 Xy m?i kho bi xu?t nh?p hng v m? r?ng nh x??ng ? Hikone.
Thng 2 n?m 2007 Nh?m nng cao h?n n?a kh? n?ng ph?c v? khch hng ? Tokyo, v?n phng Tokyo ???c d?i v? Chiyoda - thu?c khu trung tm c?a Tokyo.
Thng 6 n?m 2008 Nh?n ch?ng ch? chu?n JIS m?i
Thng 11 n?m 2009 M? v?n phng kinh doanh ? Fukuoka, nh?m t?ng c??ng ??i ng? marketing, nng cao kh? n?ng ph?c v? khch hng ? khu v?c Kyushu.
Thng11 n?m 2010 Nh?n ch?ng ch? ISO9004 (chu?n ch?t l??ng qu?c t?) do Bureau Veritas Japan c?p.
Thng 2 n?m 2012 Nh?m t?ng c??ng n?ng l?c s?n xu?t c?a nh my ? Trung Qu?c, nh x??ng ? ??i Lin ???c di d?i v xy m?i.
Thng 9 n?m 2012 M? v?n phng kinh doanh ? Osaka, nh?m t?ng c??ng ??i ng? marketing, nng cao kh? n?ng ph?c v? khch hng ? khu v?c Kansai.
Thng 3 n?m 2013 Nng cao h?n n?a t?c ?? giao nh?n hng ha, ti?n hnh nng c?p khu kho bi xu?t nh?p hng.
Thng 6 n?m 2013 M? nh my Inae ? khu Hikone Kanazawa.
Thng 10 n?m 2014 M? nh my Vi?t Nam ? g?n th? ? H N?i.
(c) SHOWA VALVE CO.,LTD.